კურსები

ამ ნაწილში აკადემიური წერის ცენტრი განათავსებს ინფორმაციას სტუდენტების, მასწავლებელების, აკადემიური და ადამინისტრაციული პერსონალისათვის და გარე პირებისთვის შეთავაზებული კურსებისა და სემინარების შესახებ.