საბაკალვრო საფეხური

  1. აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

კურსის მიზანია, სტუდენტს განუვითაროს ეფექტური აკადემიური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარები, რაც მოიცავს აკადემიურ წერას, ინფორმაციის მოძიებასა და პრეზენტაციას.

 

  1. Academic Techniques

აკადემიური მუშაობის ტექნიკების სასწავლო კურსის ინგლისურენოვანი ანალოგის მიზანია, განუვითაროს სტუდენტს ინგლისურ ენაზე ეფექტური აკადემიური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარები, რაც მოიცავს აკადემიურ წერას, ინფორმაციის მოძიებასა და პრეზენტაციას.

 

საკონსულტაციო შეხვედრებისათვის, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.