სადოქტორო საფეხური

  1. Writing for Academic Publication

კურსის მიზანია, სტუდენტს ასწავლოს ისეთი აკადემიური სტატიის დაწერა, რომელიც აკმაყოფილებს კონკრეტულ სამეცნიერო/აკადემიურ სფეროში არსებული საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის მოთხოვნებს. კურსი ორიენტირებულია აკადემიურ წერისა და რეცენზირების უნარების განვითარებასა და დახვეწაზე.