სამაგისტრო საფეხური

  1. აკადემიური წერა

კურსის მიზანია, სტუდენტს განუვითაროს აღწერითი, არგუმენტირებული (დარწმუნებითი), ანალიტიკური და კრიტიკული წერის უნარები, მისთვის საინტერესო სამეცნიერო და/ან აკადემიურ სფეროში არსებული სანდო და ვალიდური წყაროების, აკადემიური ნაშრომ(ებ)ის გაცნობისა და დამუშავების საფუძველზე.

 

  1. Academic Writing

აკადემიური წერის სასწავლო კურსის ინგლისურენოვანი ანალოგის მიზანია, სტუდენტს განუვითაროს აღწერითი, არგუმენტირებული (დარწმუნებითი), ანალიტიკური და კრიტიკული წერის უნარები, მისთვის საინტერესო სამეცნიერო/აკადემიურ სფეროში არსებული სანდო და ვალიდური წყაროების/აკადემიური ნაშრომ(ებ)ის გაცნობისა და დამუშავების საფუძველზე.

 

  1. Academic English

კურსი დაეხმარება სტუდენტს, აითვისოს და დახვეწოს ინგლისურ ენაზე აკადემიური/სამეცნიერო შინაარსის ტექსტების კითხვის, წერის, მოსმენისა და აკადემიურ/სამეცნიერო თემებზე საუბრის უნარები.

 

საკონსულტაციო შეხვედრებისთვის, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.