ციტირება და პლაგიატი

ციტირება და პლაგიატი

სემინარზე წარმოდგენილი იქნება ნაშრომში სხვისი აზრის გამოყენების გზები და საშუალებები. გავცემთ პასუხს კითხვას: როგორ ავარიდოთ თავი პლაგიატს? შემოგთავაზებთ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს ციტირების სხვადასხვა ფორმის (რეზიუმირება, შეჯამება, პერიფრაზი) დასახვეწად.