პროსპექტუსი და შესავალი

პროსპექტუსი და შესავალი

მოახლოვდა პირველი შუალედური? თუ ამ თქვენი კურსის ამ აქტივობასთან დაკავშირებით რაიმე საკითხი გაქვთ გასარკვევი ან დასაზუსტებელი, თქვენ დაგჭირდებათ სემინარი „პროსპექტუსი და შესავალი“.

 

როგორც იცით, პროსპექტუსი არის აკადემიური ნაშრომის/პროექტის გეგმა. მას აქვს გარკვეული სტრუქტურა, შინაარსი და წარმოდგენილი უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. შესავალი, როგორც პროსპექტუსის ნაწილი, წარმოგვიდგენს საკვლევ თემას, საკითხის ან პრობლემას. კიდევ რა არის შესავლისთვის საჭირო? რა უნდა გავითვალისწინოთ პროსპექტუსის შექმნისას?  ინფორმაციას ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე მოგაწოდებთ ჩვენს სემინარზე.