კურსები

აკადემიური წერის ცენტრი გთავაზობთ სპეციალურ კურსებსა და სემინარებს – სტუდენტების, მასწავლებლების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის და გარე პირებისათვის.