მადონა გიორგაძე

                             

    

მადონა გიორგაძე

ფილოლოგიის დოქტორი, გერმანული ენის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: madona_giorgadze@iliauni.edu.ge

მადონა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია სალექციო კურსებისთვის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები (საბაკალავრო საფეხური), აკადემიური წერა (სადოქტორო საფეხური), შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (სემინარის პედაგოგი).

იგი წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის ეროვნული უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია, სადაც იგი კითხულობს სალექციო კურსს – გერმანული ენა.