ნათია ქასრაშვილი

ნათია ქასრაშვილი

გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: natia.kasrashvili@iliauni.edu.ge

2014 წლიდან ნათია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური მუშაობის ტექნიკების პროგრამის მასწავლებელია.

მან დაასრულა მაგისტრატურა  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი გერმანული ფილოლოგიაში (გაიარა კურსი აკადემიური მუშაობის ტექნიკები) და დიუსელდორფის ჰაინრიხ ჰაინეს უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტი, გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობა (გაიარა კურსი სამაგისტრო ნაშრომის მოსამზადებელი კოლოქვიუმი ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის).