ქეთევან არევაძე

ქეთევან არევაძე

ინფორმაციის მენეჯმენტის მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: keteva.arevadze.3@mail.iliauni.edu.ge

ქეთევანი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, ინფორმაციის მენეჯმენტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლობელია.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეულია მასწავლებელია ზოგადი მოდულის სასწავლო კურსისათვის აკადემიური მუშაობის ტექნიკები.