სალომე პატარიძე

სალომე პატარიძე

გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ ფოსტა: s.pataridze@mail.ru

 

სალომე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელია კურსებისთვის: შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, ფემინისტური ლიტერტურა და ქალური წერის თავისებურებანი და აკადემიური მუშაობის ტექნიკები.

სალომე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრია გერმანული ფილოლოგიის მიმართულებით. ამავე დროს, იგი არის მთარგმნელი. სალომე ასევე დოქტორანტია ივანე ჯავახიშვილის უნივერიტეტში შედარებითი ლიტერტურათმცოდნეობის მიმართულებით.