ფუნქციური წერა

საზოგადოებრივ თუ აკადემიურ სივრცეში სათანადოდ ფუნქციონირებისთვის საჭიროა სხვადასხვა სახის დოკუმენტის თავისებურებისა და შედგენის წესების ცოდნა. სწორედ ასეთი დოკუმენტების წერისათვის აუცილებელ ინფორმაციას და მიღებული ინფორმაციის გამტკიცებისთვის საჭირო პრაქტიკულ აქტივობებს შემოგთავაზებთ სემინარზე „ფუნქციური წერა“.  განხილული იქნება სხვადასხვა შინაარსის საქმიანი წერილი, როგორც ტრადიციულ, ასევე ელექტრონულ ფორმატში. შემოგთავაზებთ ავტობიოგრაფიის, CV-სა და მოკლე ბიოგრაფიის; განცხადების, ახსნა-განმარტებითი თუ მოხსენებითი ბარათის შედგენისას აუცილებლად გასათვალისწინებელი წესების შესახებ რჩევებს.

სტუდენტების მოთხოვნის მიხედვით შესაძლებელი იქნება აგრეთვე ფუნქციური წერის სხვა ფორმებზე მუშაობა.