შესავალი აკადემიურ წერაში

სემინარი გაგაცნობთ აკადემიური წერის, როგორც კომუნიკაციის უნიკალური ფორმის, თავისებურებას და განსხვავებას წერის სხვა ფორმებისა და ჟანრებისგან; წარმოგიდგენთ და გამუშავებთ აკადემიური წერის მახასიათებლებზე, საჭირო ინფორმაციის მოძიების საშუალებებზე. განიმარტება ცნება „პლაგიატი“ და წარმოდგენილი იქნება მისი თავიდან აცილების საშუალებების მოკლე მიმოხილვა. სემინარზე განიხილება აკადემიური ნაწერის ძირითადი სტრუქტურა და მოგეცემათ საშუალება, გაიაზროთ წერის პროცესისათვის დამახასიათებელი აუცილებელი ეტაპები და მათი ურთიერთმიმართება.