შესავალი: პრობლემის აქტუალურობა, საკვლევი ელემენტები

მოახლოვდა პირველი შუალედური? თუ  აკადემიური მუშაობის ტექნიკების კურსის ამ აქტივობასთან დაკავშირებით რაიმე საკითხი გაქვთ გასარკვევი ან დასაზუსტებელი, თქვენ დაგჭირდებათ სემინარი „შესავალი: პრობლემის აქტუალურობა, საკვლევი ელემენტები“.

როგორც იცით, ნაშრომის შესავალი წარმოგვიდგენს საკვლევ თემას, საკითხს, პრობლემას. კიდევ რა არის შესავლისთვის საჭირო? რა უნდა გავითვალისწინოთ მასში შემავალი ძირითადი ელემენტების შექმნისას? როგორ უნდა განვსაზღვროთ და დავასაბუთოთ შერჩეული საკვლევი თემის აქტუალურობა?  ინფორმაციას ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე მოგაწოდებთ აღნიშნულ სემინარზე.