თათია გოგალაძე

 

თათია გოგალაძე

ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტა: tatia.gogaladze@iliauni.edu.ge

თათია აკადემიურ წერას ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებს კურსის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები – ფარგლებში; მას აქვს ფილოლოგიის  მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (სპეციალობა – ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა).

თათია არის ქართული ენისა და ლიტერატურის სერტიფიცირებული მასწავლებელი (VII-XII კლასები). 2013 წლიდან მუშაობს „ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად.