ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრი აკადემიური წერის, აკადემიური ენისა თუ სტილის საკითხებში გასარკვევად გთავაზობთ საკონსულტაციო სასწავლო-საინფორმაციო აქტივობებსა და რესურსებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ცენტრში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სტატუსის მქონე სამივე საფეხურის ნებისმიერ სტუდენტს, ასევე, უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შეუძლიათ მიიღონ კვალიფიციური კონსულტაცია აკადემიური წერისა თუ პრეზენტაციის სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებულ მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

სემინარები
საკონსულტაციო შეხვედრები
სასერთიფიკატო კურსები