მასტერკლასები მაგისტრანტებისთვის

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრი 25 და 27 აპრილს ჩაატარებს მასტერკლასებს სამართლის სკოლის მაგისტრანტებისთვის თემაზე – სამაგისტრო ნაშრომის სტრუქტურა და სტანდარტი.

მასტერკლასის პროგრამა 25 აპრილისთვის მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება;
 • წყაროების სანდოობის განსაზღვრა;
 • ბიბლიოგრაფიის შედგენა;
 • წყაროების დამოწმების სტანდარტი;
 • პლაგიატი;
 • სამაგისტრო ნაშრომის სტრუქტურული ელემენტები: სატიტულო გვერდი, აბსტრაქტი, სარჩევი, შესავალი;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • MS Word

27 აპრილის საკითხები კი იქნება:

 • ნაშრომის ძირითადი ნაწილი – ანალიზი, არგუმენტი, რეზიუმე;
 • დასკვნა;
 • სათაური;
 • ციტირება;
 • პარაფრაზი;
 • ენა, სტილი, რედაქტირება.

მასტერკლასს ჩაატარებენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აკადემიური წერის ცენტრის მოწვეული მასწავლებლები: ცირა კილანავა, ნათია ქასრაშვილი, ნათია საღინაძე და ლევან გოგოხია.

დეტალური ინფორმაციისთის იხილეთ მასტერკლასების პროგრამა.